Menu Close

Švietimo pagalba

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.
Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą.
Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje (įtraukties principo gairės).
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai.
Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos.
Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis.

Švietimo pagalba vaikui skiriama vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu.
Lopšelyje-darželyje ugdytiniams taip pat teikiama psichologinė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba. Ją teikia įvairūs specialistai: logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos specialistas, mokytojo padėjėjas. Švietimo pagalbos poreikį nustato vaiko gerovės komisija, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Teikiame švietimo pagalbos specialistų – logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, judesio korekcijos specialisto paslaugas.

Fizinio aktyvumo rekomendacijos
http://www.smlpc.lt/lt/
https://olimpinekarta.lt/naujienos/fu-rekomendacijos/
Vaiko brandumo vertinimo aprašo pakeitimai
Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Teikiame mokytojo padėjėjo paslaugą:
mokytojo padėjėjas teikia paslaugas vaikui ar vaikų grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese. Jis padeda vaikui ar vaikų grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis.

Skip to content