Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas  pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Socialinę riziką patiriančiam vaikui priešmokyklinis ugdymas užtikrinamas švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomam priešmokyklinio amžiaus vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamos švietimo pagalba, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Pagal galiojantį Švietimo įstatymą priešmokyklinis ugdymas yra privalomas ir valstybės garantuojamas.
Priešmokyklinio ugdymo Bendroji programa nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires. Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdomos kompetencijos: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė.

Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Lopšelyje-darželyje veikia dvi priešmokyklinės grupės.  Jos dirba pagal priešmokyklinio ugdymo modelį, kurio veikla yra ilgesnė nei 4 val., t. y. 10.30 val. Priešmokyklinio ugdymo trukmė 5-6/7 m. vaikams trunka vienerius metus. Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais buvo 5 metai, tai vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų per mokslo metus. Ugdymas vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos atstovai, kiti specialistai, administracijos atstovai. Baigus Programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus.
5-6/7 metų vaikams yra sudarytos tinkamos sąlygos poilsiui ir maitinimui – pakankamai laiko skiriama pusryčiams, pietums, vakarienei, numatomas laikas ir vieta vaikų poilsiui ir t. t.

Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20.
Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo mokytojas. Jam  talkina auklėtojo padėjėjas.

Skip to content