Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis amžiaus tarpsnis yra vertingas pats savaime. Šiame amžiuje vyksta intensyvus biologinis vaiko smegenų brendimas, sąlygojantis vaiko prigimtinių galių sklaidą, fizinę, kognityvinę, emocinę, socialinę jo raidą bei lemiantis vaiko mokymosi mokykloje ir tolesnio gyvenimo sėkmę. Vaiko smegenų brendimą ir prigimtinių galių plėtrą skatina kokybiškas ugdymas ir ugdymasis, grindžiamas sąveika ir dialogiškumu. Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas mažina atskirtį tarp vaikų, augančių palankiose ir nepalankiose sąlygose, didina ugdymo prieinamumą, yra vertinga prevencinė ankstyvo iškritimo iš švietimo sistemos, saviraiškos sunkumų mažinimo priemonė.
Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės pieva“, parengtą  mokyklos komandos. Derinami šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dėl vaikų pasiekimų, ugdymo (si) būdų.
Ikimokyklinio ugdymo turinys, metodai, priemonės  padeda įgyvendinti išsikeltus uždavinius ir aprėpti visų vaikui reikalingų kompetencijų (socialinės, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo, meninės) ugdymą. Ugdymo turinys dėstomas pagal kompetencijas.
Ugdymo metodai bei pagrindinės ugdymo priemonės tarnauja planuojamam ugdymo turiniui įgyvendinti.

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės pieva“

Išmaniosios technologijos ir informatinis mąstymas. Rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams (globėjams)

Privalomas ikimokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui nuo gimimo iki 6 metų (kol bus pradėtas teikti priešmokyklinis ugdymas), kuris auga šeimoje, kuriai teikiamos socialinio darbuotojo paslaugos. Privalomas ikimokyklinis ugdymas taip pat gali būti skiriamas vaikui, kuris ugdomas namuose (neįrašytas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų sąrašus) arba yra įrašytas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko.

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Skip to content