Švietimo pagalba vaikui skiriama vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu.
Lopšelyje-darželyje ugdytiniams taip pat teikiama psichologinė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba. Ją teikia įvairūs specialistai: logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas. Švietimo pagalbos poreikį nustato vaiko gerovės komisija, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Logopedo pagalba

Logopedo pagalba darželyje teikiama vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kurie dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų gali apsunkinti ugdymąsi.
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymo tikslas – užtikrinti ugdymo turinio individualizavimą pagal vaiko poreikius, parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus. Pedagogai ugdymo(si) veikloje diferencijuoja ir individualizuoja užduotis, atsižvelgdami į vaiko poreikius ir realius gebėjimus.
Vaiko ugdymosi poreikiai vertinami pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu požiūriu bei skirstomi į 4 grupes: nedideli, vidutiniai, dideli ir labai dideli.

Lopšelyje-darželyje veikia 1 logopedinė grupė ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems žymių ir vidutinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Grupę lanko mišraus amžiaus vaikai nuo 3 m. iki 6 m., kuriems Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje nustatyti vidutiniai arba didelis ugdymosi poreikiai.
Lopšelyje-darželyje „Žibutė“  vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, ugdomi ir integruotai. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia  logopedas.
Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri koordinuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą.

Logopedo  pagalbą  teikia  logopedas  metodininkas,  edukologijos  mokslų  magistras.
Esant reikalui, asmeninei konsultacijai tėvai ar vaiko globėjai gali kreiptis bet kuriuo jiems patogiu metu.