Lopšelyje-darželyje veikia dvi priešmokyklinės grupės.  Jos dirba pagal priešmokyklinio ugdymo modelį, kurio veikla yra ilgesnė nei 4 val., t. y. 10.30 val. Grupėse vykstantį ugdymą reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji programa, grupės ugdymo(si) tikslai (socialinė ir kultūrinė vaikų patirtis, jų brandumas ir kt.) ir įstaigos metinis veiklos planas. Ugdymas vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Pabrėžiamas būtinų priešmokyklinio amžiaus vaikams kompetencijų ugdymas, o ne specifinės žinios ar siauri mokėjimai (pavyzdžiui, mokymas rašyti raides).
Dėl 5-6 metų vaikams tinkamo grupės dienos ritmo yra sudarytos tinkamos sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui – pakankamai laiko skiriama pusryčiams, pietums, vakarienei, numatomas laikas ir vieta vaikų poilsiui ir t. t.

Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20.

Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo mokytojas. Jam  talkina auklėtojo padėjėjas.