Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Jeigu tėvai (globėjai) apsisprendžia 5 metų vaiką leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tuomet 6 metų jis turi pradėti mokytis pirmoje klasėje. Prieš priimant sprendimą vaiką leisti ugdytis vienais metais anksčiau, tėvams (globėjams) siūloma kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo  dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.  Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau priima tėvai (globėjai).

Priešmokyklinis ugdymas, pagal galiojantį Švietimo įstatymą, yra privalomas.

Priešmokyklinio ugdymo Bendroji programa nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, Programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires. Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdomos kompetencijos: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė.

Priešmokyklinio ugdymo Bendroji programa

Lopšelyje-darželyje veikia dvi priešmokyklinės grupės.  Jos dirba pagal priešmokyklinio ugdymo modelį, kurio veikla yra ilgesnė nei 4 val., t. y. 10.30 val. Priešmokyklinio ugdymo trukmė 5-6/7 m. vaikams trunka vienerius metus, t. y. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų per mokslo metus. Ugdymas vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos atstovai, kiti specialistai, administracijos atstovai. Baigus Programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus.
5-6/7 metų vaikams yra sudarytos tinkamos sąlygos poilsiui ir maitinimui – pakankamai laiko skiriama pusryčiams, pietums, vakarienei, numatomas laikas ir vieta vaikų poilsiui ir t. t.

Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20.
Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo mokytojas. Jam  talkina auklėtojo padėjėjas.