Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, prašau lopšelio-darželio bendruomenę susipažinti su mano 2018 metų veiklos ataskaita, teikti siūlymus ir ją vertinti.

Su pagarba
Direktorė Raimonda Jaruškevičienė

Vadovo ataskaita 2018 m