PATVIRTINTA
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“
direktoriaus 2019 m. spalio 22 d.
įsakymu Nr. V1-76

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ VALDYMO STRUKTŪRA