Menu Close

Valdymo struktūra

PATVIRTINTA
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-47

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ VALDYMO STRUKTŪRA