Teikiame švietimo pagalbos specialistų – logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, judesio korekcijos mokytojo ir psichologo paslaugas:

Logopedas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Specialusis pedagogas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto, elgesio/emocijų, kompleksinių sutrikimų, ugdymosi sunkumų, plėtoja pažinimo kompetenciją individualių ir grupinių veiklų metu.

Socialinis pedagogas – užtikrina  vaiko gerovę, saugumą įstaigoje,  atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų, padeda vaikams adaptuotis  visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, kitose  socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas,  racionaliau  išnaudoti galimybes ugdytis ir  augti savarankiškais piliečiais.

Judesio korekcijos mokytojas – stiprina vaikų sveikatą, organizuoja ir veda individualias ir grupines judesio ir padėties korekcijos pratybas, priklausomai nuo vaikų individualių savybių, judesio ir padėties išsivystymo lygio, teikia pagalbą vaikams, turintiems padėties ir judesio sutrikimus  (pagal gydytojų rekomendacijas, Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas) .  Veiklų metu skatina vaikų fizinį aktyvumą, ugdo vikrumą, lankstumą, stiprumas, valią, ištvermę, drąsą.  Glaudžiai bendradarbiauja su kitais  švietimo pagalbos specialistais ir vaikų tėvais.

Psichologas – teikia psichologinę pagalbą vaikams, turintiems asmenybės, emocinių, elgesio,  bendravimo problemų bei kitų sunkumų, rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu,  stebi vaiko elgesį įstaigoje, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko  raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais,  teikia  rekomendacijas tėvams ir mokytojams.

Vaiko brandumo vertinimo aprašo pakeitimai
Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas