Menu Close

Specialistų paslaugos

 

Logopedas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kurie dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų gali apsunkinti ugdymąsi.
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymo tikslas – užtikrinti ugdymo turinio individualizavimą pagal vaiko poreikius, parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus.
Lopšelyje-darželyje veikia viena logopedinė grupė. Grupę lanko mišraus amžiaus vaikai nuo 3 m. iki 6 m., kuriems Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje nustatyti vidutiniai arba dideli ugdymosi poreikiai.
Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ logopedo paslaugas vaikams, turintiems  kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, teikia logopedė Zita Šernienė. El. p.  zita.serniene@silutezibute.lt 

Specialusis pedagogas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto, elgesio/emocijų, kompleksinių sutrikimų, ugdymosi sunkumų, plėtoja pažinimo kompetenciją individualių ir grupinių veiklų metu.
Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ specialiojo pedagogo paslaugas vaikams teikia specialioji pedagogė Rasa Milašauskienė. El. p. rasa.milasauskiene@silutezibute.lt

Socialinis pedagogas – užtikrina  vaiko gerovę, saugumą įstaigoje,  atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų, padeda vaikams adaptuotis  visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, kitose  socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas,  racionaliau  išnaudoti galimybes ugdytis ir  augti savarankiškais piliečiais.
Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ socialinio pedagogo paslaugas teikia socialinė pedagogė Arnesta Kuizinienė. El. p.

Psichologas – stiprina, rūpinasi vaikų psichologiniu atsparumu ir psichikos sveikata,  reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje). Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais. Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo.  Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą. Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams, atlieka psichologinį įvertinimą (siekiant nustatyti vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybė ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius).
Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ psichologo paslaugas vaikams teikia psichologė Veda  Čekinskė. El. p. veda.cekinske@gmail.com

Judesio korekcijos specialistas – stiprina vaikų sveikatą, organizuoja ir veda individualias ir grupines judesio ir padėties korekcijos pratybas, priklausomai nuo vaikų individualių savybių, judesio ir padėties išsivystymo lygio, teikia pagalbą vaikams, turintiems padėties ir judesio sutrikimus  (pagal gydytojų rekomendacijas, Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas) .  Veiklų metu skatina vaikų fizinį aktyvumą, ugdo vikrumą, lankstumą, stiprumas, valią, ištvermę, drąsą.  Glaudžiai bendradarbiauja su kitais  švietimo pagalbos specialistais ir vaikų tėvais.

Vaiko brandumo vertinimo aprašo pakeitimai
Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

 Teikiame mokytojo padėjėjo paslaugą:
mokytojo padėjėjas teikia paslaugas vaikui ar vaikų grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese. Jis padeda vaikui ar vaikų grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis.

Skip to content