Menu Close

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti.
Specialieji reikalavimai pretendentui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą ir atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.
 3. Mokėti vieną užsienio kalbą (prancūzų, vokiečių, anglų).
 4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 5. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 6. Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.
 7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla nepažeisti lopšelio-darželio etikos normų.
 8. Gebėti vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Privalumas – vadybinio darbo patirtis.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (nauja 2021-11-25 Nr. XIV-710 redakcija) LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedu (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 12,23 iki 12,27.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas..
 4. Gyvenimo aprašymą (CV) nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).
 5. Užpildytą pretendento anketą.Pretendentas gali pateikti motyvacinį laišką (laisva forma).

Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį) individualiai.
Dokumentai priimami adresu:
Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį) adresu https://portalas.vtd.lt
Kontaktiniai duomenys: Adresas: Cintjoniškių g. 3, LT-99128 Šilutė, Tel. nr. (8 441) 62254 el. pašto adresas: rastine@silutezibute.lt
Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.30 val. ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.
Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

 

 

 

 

Skip to content