DĖL KONKURSO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI  VIETAI UŽIMTI

Darbo pobūdis. Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės paskirtis organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ugdymo procesą Lopšelyje-darželyje, telkti pedagogus švietimo politikos, ugdymo programų, projektų įgyvendinimui, teikti metodinę pagalbą, skatinti pedagogus profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, kad būtų sudarytos sąlygos kokybiškai ugdyti vaikus, sugebančius veikti ir komunikuoti nuolat kintančioje aplinkoje.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą (privalumas ikimokykliniame ugdyme);
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Vyriausybes nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais teises aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą;
1.4. žinoti Lopšelio-darželio nuostatus, darbo tvarkos taisykles, pareigybės aprašymą ir kitus lokalius teisės aktus, reglamentuojančius Lopšelio-darželio veiklą;
1.5. turėti žinių apie Valdorfo psichologiją ir pedagogiką;
1.6. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus;
1.7. lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688, reikalavimus;
1.8. mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.9. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius dirbant teksto, skaičiuoklių rengimo ir kitomis darbui reikalingomis programomis.

Pretendentas privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
  5. gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  7. užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).
    (Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami)

Atrankos būdas – pokalbis.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Centro interneto svetainėje. Konkursą – atranką numatoma vykdyti 2019-06-14.
Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama Šilutės lopšelyje-darželyje „Žibutė“, adresu: Cintjoniškių g. 3, Šilutė 99128, darbo dienomis 9.00 – 12.00 valandomis ir el. paštu: rastine@silutezibute.lt
Dokumentų pateikimo būdas:  el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas:              Cintjoniškių g. 3, 99128 Šilutė
Telefonas:            +370 441 622 54
+370 673 71137
El. paštas:            rastine@silutezibute.lt